සිංහල අකුරු – Sinhala font

If you are unable to read Sinhala text;

1. Windows users please download and install the SinhalaTamilKit compatible with your Windows OS from the following link: http://www.siyabas.lk/downloads

2. Linux (Ubuntu 9.10) users please follow instructions at the following link: http://www.sinhalabloggers.com/sinhala-install-guide-ubuntu-9.10

For typing Sinhala we recommend the Singreesi software which could be downloaded from http://singreesi.vndv.com/ as it provides an easy approach to typing in Sinhala if you are unfamiliar with typing in Sinhala. / සිංහලෙන් ටයිප් කිරීම ඔබට නුපුරුදු නම්, පහසුවෙන් සිංහල ටයිප් කිරීම සඳහා මෙම යොමුවෙන් Singreesi මෘදුකාංගය බාගත කරන්න: http://singreesi.vndv.com/

Comments

  • Dudley Disque  On February 23, 2012 at 10:13 pm

    I admire what you have done here. I love the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that its working for you as well. Do you have any more info on this?

  • Sherman Carner  On March 1, 2012 at 1:14 am

    It’s really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: