තරුණයා vs. වැඩිහිටියා

Piushi

එදා කල වගේ නොවෙයි මුන් (වැඩිහිටියා)
අපේ කාලෙට නොගැළපෙන උන් (තරුණයා)
කමකට ඇත්තේ ම නැති මුන් (වැඩිහිටියා)
අපේ හොඳක් නොදකින ම උන් (තරුණයා)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: