ජන ප්‍රසාදිනී

අනුෂ්කා කහඳගමගේ

 

රජ බොජුන් රස බලන රජවරුද         ඇමතියෝ
ජන ප්‍රසාදය ලබා රජ මැදුරු වෙත            ගියෝ
වචන ගලපන්න බැරි ඒ මහා               ඥානයෝ
රට කරනයුරු බලව් බුද්ධිමත්           ඇමතියෝ

සුදු පැහැති කොකුන් මෙන් පවිත්‍රව       සැරසිලා
ඇමතියෝ සැරිසරති ආටෝප              දොඩාලා
ලේ වැකුණු දෑත්හි සුදු හඳුන්                 ගල්වලා
උජාරුව යනු බලව් ඇත් ගමන             රජවෙලා

දඬු මොණර යන්තරේ සැප පහසු          ආසනේ
කිර කිරා ජන ගැටළු විසඳනා රඟ              අනේ
නිල් අහස රළු පොළව නොම දකින    මහතුනේ
කඳුළුවල පාට කිම නොදන්නා            මිනිසුනේ

වේදිකා මතට වී බොරු චා‍ටු               දොඩනවා
පුංචි නාවර පැටව් හිනාවී                       ඉඹිනවා
මෝහ මිනිසත් මනස ඉවෙන් මෙන්      දකිනවා
ජන ගැටළු විසඳනා අයුරු නං             දොඩනවා

දිළිඳු ලේ උරා බී මහත් වූ උදර                  ගෙඩි
සප්ත පරපුරු වලට ඉදිකළා මැදුරු            පොඩි
බඩ රුජාවෙන් වගේ විරිත්තා දැමූ            කොඩි
විළිභියෙන් මිරිකුණා රාජ අත්වලට          කොඩි

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: