චන්ද්‍රමාලි සේනාපති

විසිවන සියවස
අපිට ඔහු විශේෂයි
ඔහුට ජීවය දුන්
අපි නුඹට ණය ගැතියි…
සිවු වැදෑරුම් සමාජ ක්‍රියා තුළින්
නිලබලවාදය
උකහා ගෙන
ආගම… සදාචාරය…
ඉන් නොනැවතී
සමාජ ස්තරායනය තුළින් ද
නුඹ කළ මෙහෙවර
අපරිමිතයි…
සාම්ප්‍රදායික
කැරිස්මා
තාර්කික
සමාජ ආධිපත්‍යයන්
තුළින්
සමාජය විනිවිද දි‍ටු
මහා පඬිරුවන
නුඹයි…
විබේරියානු චින්තනය
බුධියෙන් කලතා
සමාජය
උඩුයටිකුරු කළ
නුඹට හැකිනම් ලොව දිනන්නට
ඉතිං අපටත්
මඟ කියනු මැන
21 වන සියවසේ
බුද්ධිමය වෙනසකට
අවසරයි
පියාණෙනි…

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: