මිනිස් හදේ උරුමය

අනුෂ්කා කහඳගමගේ

යන යන තැන පිපෙන කුසුම්
සත් පියුමන් නොමැත අපට
යන එන සැම තැනක වසින
මල් වරුසා නොමැත අපට
නිදන යහන් මත ඇතිරූ
සුවඳ පොකුරු සමන් නොමැත
ලේ පාටට ගැහෙන නිතින්
මිනිස් හදක උරුමය ඇත
දිව මාළිග නොපතන්නෙමි
දිව සළු පිළි නොපතන්නෙමි
අනාගතේ ඔබ ලබනා
උතුම් මහා දායාදය
ඔබේ හදේ ගැහෙන රාව
මිනිස් කමට පෙරළනු මැන.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: