ගුණාත්මක පර්යේෂණයට හැඳින්වීමක්

චමත්කා දේවසිරි සහ තමාරා නිශ්ශංක

සමාජවිද්‍යා විශය ක්ෂේත්‍රය තුළ ගුණාත්මක පර්යේෂණ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වන නමුත්, ඒ සඳහා සිංහල භාෂාවෙන් ලියැවී ඇති සාහිත්‍යය ඉතා අල්ප බව අපට අවබෝධ විය. මේ නිසා මාශල් සහ රොස්මන් (1999) විසින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් රචනා කරන ලද ගුණාත්මක පර්යේෂණ පිළිබඳ කෘතියේ හැඳින්වීමේ පරිච්ඡේදය අපට සිංහලයට පරිවර්තනය කරන්නට සිතුනි. එහි PDF වර්ගයේ ලිපිය ඔබට පහතින් බාගත කළ හැක.

ගුණාත්මක පර්යේෂණයට හැඳින්වීමක්

මෙම පරිවර්තනය සමාජවිද්‍යාව පමණක් නොව වෙනත් සමාජයීය විද්‍යාවන් හදාරන සිසුන්ට ද ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • Sasanka Perera  On April 22, 2010 at 8:48 pm

    Very good idea. You shold explore the possibility of uploading most of what was used in class or better still, explore the possibility of publishing these as a book. sp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: