ලොට තනයේ කොල්ලකරුවෝ

අනුෂ්කා කහඳගමගේ

ලේ කිරෙන් මැවු දහස්          දරුවෝ
මෑණියනි අද කොහිද           විරුවෝ
පුන් පියවුරෙන් උරා            බිව්වෝ
ලොට තනයකට කොල්ල      කරුවෝ

මැරුණු බිම්වල අයිති           කරුවෝ
මහත් සොහොයුරු පෙමක     මරුවෝ
ලේ පිපාසිත ‍රැයෙහි            විරුවෝ
මහත් කොළහල කෙරුම්       කරුවෝ

එකම කිරිවල හයිය            ලැබුවෝ
පියවරුන්ගෙන් බෙදුණු         එව්වෝ
ලෙයට ලෙය දී සටන්        කෙරුවෝ
සොහොන් කොත්වල අයිති    කරුවෝ

පාව එන මේ සුළඟ             ඉරුවෝ
කුමන ලෙයකද කියනු         බැරුවෝ
තල් කැළෑවේ අයිති            කරුවෝ
කෙසේ කියමුද කවුද            දිනුවෝ

ආඬි ළිංවල වතුර                බිව්වෝ
නිල් අහස යට බෙදුම්           කරුවෝ
වැලි පොළව මැද සටන්        කරුවෝ
වැල්ලෙ අයිතිය අපට           කිව්වෝ

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: