මානසික රෝගවලට බලපාන හේතු සාධක පිළිබඳ න්‍යායාත්මක විග්‍රහයක්

එම්. ජී. එල්. මහේෂ් ප්‍රේමරත්න

වර්තමානය වන විට මිනිසාට දැඩි බලපෑමක් ඇති කර තිබෙන රෝග අතර මානසික රෝග ද ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී. මානසික රෝග ඇතිවීම කෙරෙහි විවිධ හේතු සාධක බලපාන බව දැකිය හැකි ය. පහත දැක්වෙන ලිපිය ශ්‍රී ලාංකීය සමාජ සන්දර්භය තුළ මානසික රෝග ඇතිවීමට හා පැවතීමට බලපාන හේතු සාධක, න්‍යායාත්මක විග්‍රහයක් ඇසුරෙන් අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

මානසික රෝගවලට බලපාන හේතු සාධක පිළිබඳ න්‍යායාත්මක විග්‍රහයක්

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: