Monthly Archives: August 2010

වර්ණ රේඛා සිත්තම් උළෙල – 2010

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජවිද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය  කරනු ලබන ‘වර්ණ රේඛා සිත්තම් උළෙල – 2010’ සැප්තැම්බර් 2 වන දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා ශාස්ත්‍ර පීඨයේ ග්‍රීන් ටේබල්ස් ශාලාවේදී පැවැත්වේ. මෙම උළෙල සියල්ලන්ටම තම සිතුවිලි කැමති මාතෘකාවක් යටතේ නිදහසේ චිත්‍රණය කිරීමට වර්ණවත් අවස්ථාවක් වනු ඇත.paint_brush

සහභාගීවන්නන්ට A3 ප්‍රමාණයේ චිත්‍ර කොළයක් සැපයෙනු ඇත. චිත්‍ර ඇඳීම සඳහා අවශ්‍ය පාට සහ පින්සල් රැගෙන ආ යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඡන්ද විමසීමකින් තෝරාගැනෙන පළමු, දෙවන, සහ තෙවන ස්ථාන ජයග්‍රාහකයින්ට වටිනා තෑගි පිරිනමනු ලබන අතර සහභාගීවන සියල්ලන්ටම සහතිකපත් ප්‍රදානය කෙරේ.

වර්ණ රේඛා සිත්තම් උළෙල සඳහා සහභාගීවීමට බලපොරොත්තුවන සියල්ලන්ම අගෝස්තු 30, හෝ ඊට පෙර සමාජවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ඇති ලේඛනයේ නම සඳහන් කර ස්ථානයක් වෙන් කර ගන්න.

ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සියලුම සිසුන්ට සහ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින්ට (අධ්‍යයන/අනධ්‍යයන) උණුසුම් ආරාධනා!

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත නම් සඳහන් සමාජවිද්‍යා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින් අමතන්න.

ප්‍රකාශ් (සභාපති ) – 0777348822

ක්‍රිශාන් (උප සභාපති ) – 0775134076

නිරෝෂා (කනිෂ්ඨ භාණ්ඩාගාරික ) – 0711798897

අපගේ ඊමේල් ලිපිනය – socioscopeblog@gmail.com

Colours and Lines Art Festival – 2010

The ‘Colours and Lines Art Festival – 2010’ organized by the University  of Colombo Sociology Students’ Association will be held on the 2nd of 3324917893_f562c2589d_oSeptember at the Green Tables Study Hall (Faculty of Arts), from 9.00 am to 2.00 pm. The Association has planned this event to create a colourful opportunity for everyone to have fun expressing themselves on paper.

Participants will be provided with an A3 size paper for drawing. They should bring their colours and brushes. First, second and third place winners chosen by votes will receive exciting prizes. All participants will be awarded valuable certificates.

Those who wish to participate in the Art Festival please register at the Department of Sociology on or before the 30th of August.

All Faculty of Arts students and staff (academic and non-academic) are welcome!

For further details please contact;

Prakash (President) – 0777348822

Krishan (Vice-President) – 0775134076

Nirosha (Junior Treasurer) – 0711798897

Or, e-mail us at socioscopeblog@gmail.com

Public Shows of ‘A Doll’s House’

 image

The Sociology Alumni Association University of Colombo (SAAUC) production of Henrik Ibsen’s drama A Doll’s House directed by SAAUC member Jagath Bandara will be staged on 2nd and 3rd September at 6.30 PM at Lumbini Theatre, Colombo.

Tickets are priced Rs. 100.00 and Rs. 250.00, and are available at the theatre from 2nd September 2010 onward or from SAAUC. SAAUC members interested in attending the Opening Show on 2nd of September 2010, please contact the Secretary, SAAUC.

For further information please follow these links;

http://saauc.blogspot.com/
http://dollshousecolombosociology.blogspot.com/

 

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජවිද්‍යා ආදිවිද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමය  (SAAUC) මඟින් නිශ්පාදනය කරන ලද හෙන්රික් ඉබ්සන්ගේ ‘A Doll’s House’ වේදිකා නාට්‍යය SAAUC සාමාජික ජගත් බණ්ඩාරගේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් ‘බෝනිකි ගෙදර‘ නමින් සැප්තැම්බර් 2 සහ 3 දිනවලදී ප.ව. 6.30ට කොළඹ ලුම්බිණි රඟහලේදී වේදිකාගත වේ.

මිල රු. 100.00 සහ රු. 250.00 ප්‍රවේශපත් 2010 සප්තම්බර් 2වන දින සිට රඟහලේදී හෝ SAAUC වෙතින් මිල දී ගත හැක. සැප්තැම්බ්ර් 2වන දින පැවැත්වෙන සමාරම්භක දර්ශනය සඳහා සහභාගී වීමට උනන්දුවක් දක්වන SAAUC සාමාජිකයින් කරුණාකර SAAUC ලේකම් අමතන්න.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත වෙබ් අඩවි වෙත පිවිසිය හැක.

http://saauc.blogspot.com/
http://dollshousecolombosociology.blogspot.com/

Is it because fish are in the water that we do not see them cry?

Chamathka Devasirie

clip_image001

Two days ago I went to a bank with my friends. While they were making some payments, I sat on a big sofa and read a book. Something right next to where I was sitting caught my attention. It was fish tank. There were seven gold fish and one scavenger. Inside seemed very clean and it was decorated with plastic plants and small ornaments. There is a popular belief that a fish tank has a positive mental impact on humans. Especially in places such as a bank were tasks are long and tedious, and people are generally anxious to get things done quickly. Whoever who decided to have a fish tank in the bank must be still quite proud of himself for being so minute to detail with regards to human psychological wellbeing. It is thought to calm people down! But I hardly saw many people trying to calm themselves by watching the fish, except for one little boy sitting on the other side, who obviously seemed quite fascinated by the fish tank! Enough of talking about the minor functions the ‘fish in the tank’ fulfils in human society. Let’s talk about things within the fish tank!

clip_image003

The fish in this tank I saw were quite ordinary, until I spotted one gold fish with an unusually big belly. I do not know enough about fish to say whether it was pregnant or whether there was something else wrong with it, but I could undoubtedly see that it was in a lot of pain. It would come near the glass on my side occasionally and make a peculiar movement with its mouth as if to say something in desperation, and then continue swimming around the tank in agitation! This goldfish and even the scavenger, would at times chew on the plastic plants! I could not think of the reason why. But I am sure that most of us have heard that animals use things they find from their immediate environment to fulfil their medicinal needs. For example cats chew on kuppamenia plants when they have stomach-aches. What do these fish in the tank have to fulfil such needs? When learning about the social world we talk a lot about how people of different societies utilize environmental resources and traditional methods to fulfil their requirements, recover from ailments, and cope with stress. Are fish some lesser form of beings that they do not have or need to fulfil these basic requirements? Who are we to decide? And how can we wash our hands off after giving them water and the same food everyday, convincing ourselves that the fish have everything they could possibly need? How are we to know? For example, the tank was very clean, but wouldn’t the scavenger have liked it if it was muddy and dirty? How can we possibly create a perfect duplicate of their natural environment in a tank, when we are always preoccupied with human psychology, human stress and human social well being? In this case, simply to reveal stress of humans for a couple of minutes, these fish are doomed to monotonous, unnatural, unpleasantness for their entire life! If we cannot communicate with them (obviously we cannot) and understand their need, it is important to let them be! In their own environment, with their own species and families, and fulfilling their own requirements in their own special ways!

When dealing with human refugees, temporarily or permanently settled in a different country, what a fuss humanitarian workers make about their psychological wellbeing? They talk about the language problems, cultural shocks, destruction of power relations, issues in adapting to the new environments etc. etc. these refugees have to face! If they would only give a fraction of that attention to the fish in the tank! Let me tell you another instance as an example of how we, humans, go wrong in trying to take things into our own hands and change the natural at our own convenience. One day, one of my family friends told me about her fish bowl. The fish that were in the tank had suddenly died for some unknown reason, except for one fish. After sometime this lady’s family had decided to buy some new fish to put into the bowl, since they thought the fish must be feeling lonely. Next time I went to their place she told me that they had bought and put some new fish into the fish bowl, and since that moment it has been like a ‘bicycle race’ inside the fish bowl! The old fish has been chasing after one or the other of the new fish morning and night, round and round the fish bowl! The only remedy to this problem is that we do not try to meddle into matters of Mother Nature and let her children be where they belong, in their natural environment!

clip_image005

No matter how cute they could be and how much mental satisfaction they give us we have no right to remove any living being from their natural environments and bring them home, simply because we cannot ask them for their opinion as to whether they would like it or not. I will now tell you one heartbreaking story, I have heard about ten years ago, about a deer, caged in an iron cage, in order to make the surroundings attractive to the guests of a hotel. This deer was alone in the cage in a far corner of the hotel. What has happened was this deer, after many long days of loneliness, has banged its head on the iron bars of the cage again and again, till it bled and finally died of losing blood. The reasons for this would be something we would never understand, being human, who always has an annoying tendency to call ourselves the most intelligent and the greater beings. We wouldn’t even think that an animal would have the brain capacity to think, feel loneliness and depression and even commit suicide!

clip_image006

It is time we started thinking of us as a mere part of Mother Earth and not as its rulers who could go around changing everything for our own convenience. Using animals, fish and birds for decoration is completely unpardonable and the most inhuman act we could possibly do! We could think we are doing them ‘good’, by giving them food, clean environments and protection from harm and predators. And what a mess we create for them in the process, under this misconception? Can’t it be possible that any living being would want freedom more than any other thing? The freedom to decide on their own needs and their own means to fulfil them. Just because their basic material requirements are fulfilled, are they to consent to be captives of another species for their entire life?.. This topic is open for discussion. We would like to hear about your thoughts and experiences against or for this topic.

clip_image008

Down here all the fish is happy
As off through the waves they roll
The fish on the land ain’t happy
They sad ’cause they in their bowl

We got no troubles
Life is the bubbles
Under the sea

A song from the Disney Movie ‘The Little Mermaid’, 1989.

http://www.youtube.com/watch?v=C8OBlq_svBY

‘Beyond Bachelor’s’: Creating opportunities for post-graduate studies

clip_image001A group of post-graduate students of the University of Utah, USA and post-graduate students in various other countries have teamed-up to create a website that offers free advice and assistance to undergraduates who wish to continue their higher studies overseas. The website is named ‘Beyond Bachelor’s’, and it provides undergraduates with information about opportunities that are available internationally to pursue their post-graduate studies. The website expects to build a social network of current and future post-graduate students in different parts of the world, and it would especially benefit Sri Lankan undergraduates who are identified to have a comparatively low tendency of pursuing post-graduate studies.

The website could be accessed through the following link; http://www.beyondbachelors.com/

ඇමරිකාවේ යුටා විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ තවත් රටවල පශ්චාත් උපාධි සිසුන් පිරිසක් එක්ව ‘Beyond Bachelor’s’ නමින් වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කර ඇත. වර්තමාන සහ අනාගත පශ්චාත් උපාධි සිසුන් අතර සමාජ ජාලයක් ගොඩනැගීමත් ඒ හරහා වත්මන් උපාධි අපේක්ෂකයින්ට වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සහ උපදෙස් ලබාදීමත් එහි ප්‍රධාන අරමුණු වේ. තම ප්‍රථම උපාධිය අවසන් කළ පසුව පශ්චාත් උපාධියකට යොමු වීමට අඩු නැඹුරුකමක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකීය විද්‍යාර්ථීන්ට මෙම වෙබ් අඩවිය විශේෂයෙන් වැදගත් වනු ඇතැයි එම සේවාව ආරම්භ කර ඇති සිසුන් විශ්වාස කරති.

‘Beyond Bachelor’s’ වෙබ් අඩවියට පහත යොමුවෙන් පිවිසිය හැක.

http://www.beyondbachelors.com/

තර්කයක් ලියන්නේ කොහොමද?

චමත්කා දේවසිරි

penසමාජවිද්‍යාව හදාරන අයට තර්කයක් ලිවීම පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කරුණු කිහිපය වැදගත් වනු ඇති යැයි සිතුණු බැවින් මෙසේ පරිවර්තනය කර දක්වන්නට අදහස් කළෙමි. මෙය ජී. ගාර්ෆ්ගේ ‘ක්ලූලස් ඉන් ඇකඩීම්: හවු ස්කූලිං ඔබ්ස්කුව’ස් ලයිෆ් ඔෆ් මයින්ඩ්’ යන කෘතියේ අවසාන පරිඡ්චේදයේ සඳහන් වන කොටසයි. (ගාර්ෆ්, ජී 2003, ක්ලූලස් ඉන් ඇකඩීම්: හවු ස්කූලිං ඔබ්ස්කුව’ස් ද ලයිෆ් ඔෆ් ද මයින්ඩ්, යේල් යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස්, ලන්ඩන්.)

 

තර්කයක් ලියන්නේ කොහොමද?

1. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී මෙන් සාකච්ඡාවට පිවිසෙන්න. ඔබ පවසන්නට උත්සහ කරන දෙයට අදාළ පූර්ව කතිකාව හෝ විවාදය කෙලින්ම සඳහන් කරමින් රචනාව ආරම්භ කරන්න. ඔබ ලියන දෙය කුමන කතිකාවකට අදාළව ලියන්නේ දැයි සඳහන් නොකළහොත්, පාඨකයාට එය නොවැටහෙනු ඇත.

2. ඔබ කීමට උත්සහ කරන දෙය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න. කලින් මෙය ප්‍රකාශ කිරීම ඔබට වාසි වනු ඇත. ඔබ කියන්න උත්සහ කරන දෙය පැහැදිලිව, මුලින්ම සඳහන් කළේ නැතිනම් ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි.

3. ඔබ පවසන දෙය පාඨකයාට නිරන්තරයෙන් මතක් කර දෙන්න. ඔබ ලියන්නේ දැඩි ලෙස තර්ක විතර්කයට ලක් වූ මාතෘකාවක් යටතේ නම්, ඔබ මතු නොකරන මත පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් කිරීමට ඔබට කාලය වැය කිරීමට සිදු වේ.

4. ඔබේ තර්කයට විරුද්ධ ව එල්ල විය හැකි යැයි ඔබ බලාපොරොත්තුවන තර්ක සාරාංශ කර දක්වන්න. "ඔබට මෙහිදී (මෙසේ)…. විරුද්ධ විය හැක" යන ආදී වශයෙන් ඔබට මෙය දැක්විය හැක. ඔබේ විචාරකයෝ, කොතරම් නපුරු වුවද, ඔබගේ මිත්‍රයෝ ය. ඔබගේ තර්කය පැහැදිලි කර ගැනීමටත්, ඔබ පවසන දෙය ඔබට පමණක් නොව, අනෙක් අයටත්, උනන්දු සහගත වන්නේ ඇයි යන්න පෙන්වා දීමටත් ඔබට විචාරකයන් අවශ්‍ය වේ. ඔබ පවසන දෙයට විරුද්ධ වීමට කෙනෙකු නැතිනම් ඔබට ඒ දෙය පැවසීමට හේතුවක්ද නැති බව මතක තබා ගන්න.

5. ඔබ පවසන දෙය වැදගත් යැයි ඔබ සිතන්නේ ඇයි යන්න සහ ඔබ පවසන දෙය හරි හෝ වැරදි නම් ඉන් ලෝකයට කුමන ආකාරයේ වෙනසක් ඇතිවිය හැකි ද යන්න පැහැදිලිව පවසන්න. ඔබේ පාඨකයෙකු ඔබේ රචනය කියවා, "ඉතිං මොකද?" කියා හෝ, "කාටද මේවා වැදගත් වෙන්නේ?" කියා හෝ, ප්‍රශ්න කළොත්, ඊට ඔබ ළඟ පිළිතුරු නැතිනම්, ඔබ කරදරයේ වැටෙයි.

6. ඔබේ මූලික රචනයෙන් වෙන් වූ, ඒ සමඟ ම දිවෙන රචනයක් මඟින් ඔබේ මූලික රචනය දර්ශන පථයට යොමු කරන්න. හොඳ විචාරාත්මක ලිපියක් ඇත්තෙන්ම රචනා දෙකකින් සමන්විත වේ. එකකින් ඔබ ඔබේ තර්කය ඉදිරිපත් කරයි. අනිත් රචනාවෙන් ඔබ ඔබේ පාඨකයන්ට ලිපිය කියැවිය යුතු හා නොකියැවිය යුතු ආකාර පෙන්වා දෙයි. "මා මෙහිදී කීමට උත්සහ කරන්නේ.." ආදී වදන්වලින් මෙම දෙවැනි රචනය හඳුනා ගත හැක. ශිෂ්‍යයන්ගේ ලිවීම අපැහැදිලි හෝ පාඨකයන් ඒත්තු ගැන්වීමට අපොහොසත් නම් ඊට හේතුව වන්නේ තේරුම් ගත නොහැකි, අපැහැදිලි බස් වහරක් නිසා හෝ ව්‍යාකරණ දෝෂ නිසා හෝ නොව කතුවරයා ලිපිය ලියන්නට සිතුවේ ඇයිද යන්න පැහැදිලි කරන මෙම දෙවැනි රචනයේ අඩුවයි.

7. පාඨකයන්ට එකවර අවබෝධ කරගත හැක්කේ එක තර්කයක් පමණි. එමනිසා වෙනත් පරිඡ්චේදයකදී හෝ වෙනත් රචනයකදී කථා කිරීමට තැබිය යුතු දෙවැනි තර්ක රචනයට ඇතුළත් කිරීමට උත්සහ නොකරන්න. ඔබ සියලුම මත සළකා බැලූ බව පෙන්වීමට, සියල්ලම අන්තර්ගත කිරීමට උත්සහ කළහොත්, පාඨකයාට කිසිවක් තේරුම් ගත නොහැකි වනු ඇත.

8. භාෂා දෙකක් භාවිතා කරන්න. ශාස්ත්‍රීය බස් වහර බැහැර කිරීම අතවශ්‍ය නොවේ. සමහර අවස්ථාවන්වලදී ශාස්ත්‍රීය බස් වහරක් යොදා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. එනමුත් ඔබ එසේ ශාස්ත්‍රීය බස් වහරක් යොදා ගන්නා සැමවිටම එය සාමාන්‍ය බසින්ද ලිවීමට පුරුදු වන්න. එසේ කළ විට එක්කෝ පවසන දෙයෙහි නැවුම් බවක් ඇති වේ. එසේ නැතිනම්, එම කියමනේ නොවැදගත්කම අවබෝධ වී ඔබ එය සඳහන් කිරීමෙන් වළකිනු ඇත.

9. ඔබ ඔබව රවට්ටගන්න එපා. ඔබ ලියන දෙය ඔබට ඔබේ දෙමව්පියන්ට පැහැදිලි කරන්නට නොහැකි නම්, එය ඔබටත් තේරෙන්නේ නැත.

………..නොවඩිනු මැන බුදු රජිඳේ

අනුෂ්කා කහඳගමගේ

මහ ගල් වලින් බේරෙන බුදුගුණ සයුරේ
හිත් පිත් නොමැති මහ පරුවත බිම වැතිරේ
පරුවත ටිකෙන් ටික දිය වී යන අතරේ
දයාවන්ත හිමි දෙනෙතින් පින් පැතිරේ


සිදාදියේ බොල් දිවියේ සතුට සොයා
පුරවැස්සෝ මහ නටඹුන් නගර ගියා
රහ මෙර රෝස් කුකුළන් අති රහට උයා
අනේ උනුත් වන්දනාව පිණිස ගියා


සමාධියේ අභියස මෙත් ගුණ ගඟුලේ
බෝපත් හෙමින් සෙළවෙන යුරු සිළි සිහිළේ
බුදු හිමි නෙතින් වැගිරෙන ගුණ කඳ විපුළේ
සිවුපා සියොත් කැළ බුදු හිමි ළඟ සිහිළේ


පුරවැස්සෝ බුදු ගුණ ගයමින් සිත් සේ
බුදුරුව අභිමුවේ සිටගෙන මහතුන් සේ
ඇත්තද මචං නිදන් තියනවද අස්සේ
කන් කටවල් ළංකර මුමුණති රහසේ


වැදූ මවුන්ගේ සිරුරෙන් ගලා එන
රුහිරු කිරෙන් උපන් නමුත් මිනිස් දන
ඒ මව සල්පිලේ තබමින් සිනාසෙන
එහෙව් ලොවක බුදු හිමියනි කවර බණ


මත් වූ ඇතුන් දණ ගැස්වූ බුදු රජිඳේ
අලව් යකුන් සිත තෙත්කළ බුදු රජිඳේ
මෙහෙව් මනු සතුන් දමජය බැහැ ගිජිඳේ
එහෙව් ලොවට නොවඩිනු මැන බුදු රජිඳේ