මානවිකා

හසිත පීරිස්

පංතියේ කොනක
සිහින දකින මානවිකා
නුඹ සිහින වැලක පැටලී
ඇදී ගිය ඈත…
දුරක වැ‍ටුණු දෙනුවන්
ඉඟි කරයි සොඳුරු ලොවට

නමුත්…
ඒ සුන්දරවූ සිහින ලොවේ
සත්‍යය…
විවර වූ දෙනෙතින් දකින කල
බිඳ වැ‍ටුණු සිහින ලොව
දවා හළු කරන විට ඔබ හද
සිටිමි ඔබ ලඟින් සනසන්නට…

දිනෙක
ඒ සිහින ලොව
දිනාගන්නට
හැඟීමෙන් නොව බුද්ධියෙන්
සුභ පතමි ඔබට මා

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: