විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට හමුදා කඳවුරු තුළ නායකත්ව පුහුණුව ලබා දීම

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • N.sampath  On May 24, 2011 at 7:51 am

    එය හමුදා කදවුරු තුල නුසුදුසුයි. එහි අරමුන වෙනකි. රටෙ පාලකයන්ට උවමනා පරිදි, දේශපාලනික වශයෙන් ඔව්න්ගේ ගැති බව ලබාගනීම, මෙහිදී වත්මන් රජය බලාපොරොත්තුවන අරමුනයි.

  • chamalie  On May 26, 2011 at 3:01 pm

    I think, the program should be visible. The comments of students who participated can share their ideas on this.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: